ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
24 มี.ค. 64 14:19 น. 485 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวรสจณา สะแลแม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนรักษ์อิสลาม และโรงเรียนดารุสสลามศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา