สช.จ.สงขลา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดลงพื้นที่สร้างการรับรู้ (รองรับ ป.ป.ช.) ภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC)
3 มี.ค. 64 12:00 น. 54 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดลงพื้นที่สร้างการรับรู้ (รองรับ ป.ป.ช.) ภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน” (Education Management through Network Centers : EMNC) ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook