นายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564
1 มี.ค. 64 15:57 น. 43 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวยุวดี ก่งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ) เป็นประธาน
-----------------------------------------
นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงานในพิธีว่า โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา โดยได้กำหนดจัดพัฒนากรอบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสังคมศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2546 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยคาดหวังว่าบุคลากรฝ่ายวิชาการและครูโรงเรียนเอกชน มีความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา และสถานศึกษามีกรอบหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทำให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป
-----------------------------------------
นางสาวยุวดี ก่งเกิด ประธานในพิธี กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการศึกษาไทยคือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี และสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข” นอกจากนั้นสิ่งจำเป็น ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี


ข่าวจาก: facebook