นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา
10 ก.พ. 64 15:09 น. 23 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ-เนตรนารี จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักใช้ทักษะชีวิตในการช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ภาพ : อับดนเลาะ สอมัน   ข่าว: สุชาติ ซิรยานนท์