สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563
13 ม.ค. 64 15:17 น. 46 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 มีคณะกรรมการการทดสอบศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษา ในฐานะผู้ดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัด และสช.อำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการสึกษาเอกชนจังหวัดสงขลารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม -------------------------------------------- การประชุมดังกล่าวเป็นการสร้างความพร้อมความเข้าใจ ของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินการระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินการระดับศูนย์สอบย่อย และอื่นๆ ในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดจัดตั้ง 1 ศูนย์สอบ (สช.จ.สงขลา) และ 4 ศูนย์สอบย่อย (สช.อ.จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ) โดยสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดสอบพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 -------------------------------------------- สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับหน้าที่เป็นศูนย์สอบให้แก่โรงเรียนเองชนในสังกัดและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ครอบคลุมทั้งจังหวัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา (ฉบับปรับปรุง) หลักสูตรฟัรฎูอีนประจำมัสยิด (อิบตีดาอียะฮ์) และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน