สช.จ.สงขลา ประชุมร่วมหารือประเด็นการติดตามโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการด้านงบประมาณ เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (สช.)
11 ม.ค. 64 14:24 น. 54 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2564 น. เวลา 10.30 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชี นายปัญญวุธ เหล่าเจริญ พนักงานด้านกฎหมาย ได้ประชุมร่วมหารือประเด็นการติดตามโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการด้านงบประมาณ เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (สช.) ซึ่งมีนายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 9 และนางสาวขวัญดาว จันทโชติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 เข้าร่วมประชุม โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม