นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผอ.สช.จะนะ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีการเงินและงบการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ
17 ธ.ค. 63 14:12 น. 37 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีการเงินและงบการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีการเงินและงบการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จำนวน ๒๖ คน