สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงและมอบสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
9 พ.ย. 63 15:15 น. 118 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงและมอบสื่อการเรียนการสอน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนให้ประธานเครือข่ายศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นผู้แทนในการรับมอบสื่อการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเป็นภาษามลายู จำนวน 9 วิชา และภาษาไทย จำนวน 9 วิชา โดยสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2557 ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 50 คน โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบมอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีปิดในช่วงเวลา 15.00 น.

......................................................................

โดยมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ยื่นจำนงในการขอรับสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) จำนวน 197 ศูนย์ในพื้นที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี) อำเภอจะนะจำนวน 56 ศูนย์ รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยจำนวน 35 ศูนย์ ภาษามลายู 21 ศูนย์ อำเภอเทพาจำนวน 60 ศูนย์ รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยจำนวน 15 ศูนย์ ภาษามลายู 45 ศูนย์อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 56 ศูนย์ รับสื่อการเรียนการสอนภาษามลายู 56 ศูนย์ และอำเภอนาทวีจำนวน 25 ศูนย์ รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยจำนวน 9 ศูนย์ ภาษามลายู 16 ศูนย์ 


ข่าวจาก: facebook