นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ประชุมบุคลากร สช.อ.เทพา ครั้งที่ 5/2563
16 ต.ค. 63 14:33 น. 382 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

16 ตุลาคม 2563 เวลา (10.00 น.) นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนา สช.อ.เทพา ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของ สช.อ.เทพา และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา