สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2563
16 ก.ย. 63 10:54 น. 34 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-14หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมทบทวนการจัดสอบ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2562 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม