รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมสรรหาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2563
8 ก.ย. 63 15:34 น. 39 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมสรรหาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา -------------------------------------------- ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามฯ เพื่อสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนในสังกัด สช.สงขลา เป็นกรรมการผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ประจำปี 2563 ต่อไป