รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
5 ก.ย. 63 11:35 น. 15 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายมูฮัมมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแทมมารีน โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ------------------------- ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดทำตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ อบรมครูสอนวิชาฟิสิกส์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการรายปีสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน ทั้งนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการในเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในนามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย