ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
3 ก.ย. 63 21:32 น. 26 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ----------------------- นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา กล่าวในพิธีว่า ในนามตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีความเข้าใจและสามารถจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ----------------------- การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบครั้งนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และกิจกรรมจะสำเร็จลุล่วงได้ดีไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากทางสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา ที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา