สช.สงขลา จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2 ก.ย. 63 13:30 น. 9 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 -3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาและนางสาวอุราพร ประชาบุตร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ---------------------- นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ผู้สอนเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และ ผอ.สช.จ.สงขลาได้ทิ้งท้าย ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทำการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ---------------------- นางสาวมูนาดา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร และผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม