นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการโครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน วันที่ 2
15 ก.ค. 63 16:06 น. 491 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

15 กรกฏาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมคณะกรรมการโครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอนอำเภอเทพา ตามคำสั่ง สช.อ.เทพา ที่ 10/2563 ลงพื้นที่นิเทศ และติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนตอลีบาต ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา และโรงเรียนทางธรรมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
เพื่อชี้แจงการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ธุรการ เอกสารหลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางการเงินและหลักฐานเกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุนประเภทต่างๆไปใช้ที่โรงเรียนต้องจัดทำตามกฏหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจนิเทศฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง