โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอนอำเภอเทพา
15 ก.ค. 63 15:57 น. 382 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา) มอบหมายคณะกรรมการโครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอนอำเภอเทพา ตามคำสั่ง สช.อ.เทพา ที่ 10/2563 ลงพื้นที่นิเทศ และติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนจิรยศาสน์อิสลาม ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา และโรงเรียนตายุดตอลีบีน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
เพื่อชี้แจงการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ธุรการ เอกสารหลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางการเงินและหลักฐานเกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุนประเภทต่างๆไปใช้ที่โรงเรียนต้องจัดทำตามกฏหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจนิเทศฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง