ลงพื้นที่ตรวจ​เยี่ยมโรงเรียน​ที่ทำการเปิดการเรียน​การ​สอน​วันแรก ของปีการศึกษา​2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1 ก.ค. 63 15:56 น. 300 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

1 กรกฎาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจ​เยี่ยมโรงเรียน​ที่ทำการเปิดการเรียน​การ​สอน​วันแรก ของปีการศึกษา​2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา