สช.จ.สงขลาจัดประชุมวางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 มิ.ย. 63 16:24 น. 8 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (กสปช.) ผู้แทนนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดสงขลา และหัวหน้ากลุ่ม สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมวางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม

----------------------------------------

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน งบรายจ่ายอื่น โดยดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้ใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกเอกชนจังหวัดสงขลา และใช้เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา