ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 มิ.ย. 63 14:01 น. 74 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าประชุมร่วมกับคณะชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานกิจการของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา