สำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ​จัดประชุม​โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
17 มิ.ย. 63 12:11 น. 20 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รักษาราชการแทน นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผอ.สช.จ.สงขลา) เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีประธานกรรมการและเลขานุการจากคณะทำงานการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 17 ชุด ได้ร่วมสรุปการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการลงพื้นที่ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12- 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสงขลา