สำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ​จัดประชุม​โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
10 มิ.ย. 63 15:07 น. 20 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน​ 2563 เวลา 14.00 น. กลุ่ม​ส่งเสริม​การจัด​การศึกษา สำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ​จัดประชุม​โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ซึ่ง​ได้แต่งตั้ง​คณะกรรมการ​โครงการฯ อาทิ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำ​เภอ​จะ​นะ​ เทพา​ สะบ้าย้อย​ และ​นาทวี​ ประธาน​ศูนย์​เครือข่าย​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วม​ประชุม​ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดสงขลา โดยมี​นาย​อาคม ​สุชาติ​พงษ์​ ผอ.สช.จ.สงขลา​เป็นประธา​นการประชุม

__________________________________________

สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ได้รับจัดสรรงบประมาณ​จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการตรวจสอบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างความเข้าในใจในแนวทางการทำงานคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรง สำรวจข้อมูลและติดตามตรวจสอบสภาพจริงโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจำของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตาม ในสังกัด​ต่อไป