สช.สงขลาจัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา,อำเภอ ครั้งที่ 1/2563
15 พ.ค. 63 13:01 น. 32 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา,อำเภอ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน สช.จังหวัด,สช.อำเภอ ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนฟอร์เรน (ประชุมทางไกล) โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม

--------------------------------------------

การประชุมดังกล่าว ผอ.สช.จ.สงขลา ได้แนะแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกรอบยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ สป.ศธ. "การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21" และได้กำชับในเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม ตามที่ทาง สช.จังหวัดได้โอนงบประมาณไปโรงเรียนในสังกัด และงบประมาณอื่นๆ อีกทั้งให้ข้าราชการและบุคลากรติดตามการออกระเบียบกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และระเบียบอื่นๆที่ทางกระทรวงได้ออกระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ และยังได้ทิ้งท้ายให้เจ้าหน้าติดตามในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล นโยบายการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19)