ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย
13 พ.ค. 63 21:36 น. 14 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอุทิศ อมรมณีผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ. เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ตลอดจนร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการศึกษารวมถึงองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป ในโอกาสนี้ ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้กำหนดให้มีการทดสอบการจัดประชุมแบบ Vdo Conference ผ่านระบบ LINE Group เพื่อใช้ในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และได้มอบอินทผลัมแก่บุคลากรในสังกัด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน