นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการของเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนสามัคคีศาสน์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
13 พ.ค. 63 14:51 น. 19 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ห้องเรียน ตามที่โรงเรียนสามัคคีศาสน์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ได้ยื่นเสนอเพื่อขอเปลี่ยนตราสารของโรงเรียนตามระเบียบปฏิบัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554

-------------------------------

ภายหลังจากการลงตรวจสอบห้องเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมสรุปโดยอ้างถึงระเบียบและข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ให้ทางโรงเรียนแก้ไขในบางส่วน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อให้ถูกต้องต่อไป