นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 1/2563
17 เม.ย. 63 14:17 น. 37 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

17 เมษายน 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนา สช.อ.เทพา ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการพัฒนาการดำเนินงานของ สช.อ.เทพา และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนา