นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.เทพา) เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/ 2563
18 มี.ค. 63 15:24 น. 73 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

18 มีนาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/ 2563 ปฏิบัติงานสำนักงานและปฏิบัติการสอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยมีพนักงานราชการเข้ารับการประเมินจำนวน 13 คน