นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และจัดลำดับนักเรียน ผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
17 มี.ค. 63 15:08 น. 78 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และจัดลำดับนักเรียน ผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

-------------------------------------

ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยยึดตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการคัดเลือก คัดสรร ที่กำหนดตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเซิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ รอบด้าน ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-------------------------------------