นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2562
7 ก.พ. 63 12:40 น. 24 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน มอบเกียติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่น มอบมอบเกียติบัตร ที่ระลึกให้กับครูอาสา และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของนักเรียน ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

----------------------------------------------

ผอ.สช.จ.สงขลา กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณวงศ์ โดยเฉพาะด้านวิชาการที่มีความโดดเด่นมาก นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่งอีกประการหนึ่งที่ชื่นชม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบของครูอาสา ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก นักเรียนจะได้รับความรู้หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จากผู้ปกครองของเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการนำความรู้ในด้านต่าง ๆ แม้จะไม่ได้มีอาชีพครู

----------------------------------------------

ผอ.สช.จ.สงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติม ผมขอชื่นชมผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานวันนี้ ที่ทุกๆฝ่ายให้ความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนานักเรียน ให้ไปในทิศทางตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องพหุปัญญา โดยส่งเสริมนักเรียนในมีความสามารถในหลายๆด้านที่แตกต่างกันไป สำหรับงานแสดงนิทรรศการวันวิชาการ ก็สอดคล้องกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในเรื่อง รายงานผลการศึกษาของสาธารณะชนให้ทราบในเชิงประจักษ์ในสายตาสู่สังคม ซึ่งถือเป็นรายงานในเชิงกิจกรรม และรายงานผลที่เป็นตัวเลข ก็คือผลสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สอบเสร็จสิ้นและจะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

----------------------------------------------