นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประเมินด้านที่ 1 และ 2
5 ก.พ. 63 18:42 น. 21 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับการการแต่งตั้ง ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน

---------------------------------

โดยช่วงเช้า มีผู้รับการเข้าประเมินจำนวน 2 ท่าน (1) นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น และนายสุฟยาน แวบือซา (2) ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

---------------------------------

และในช่วงบ่าย มีผู้รับการเข้าประเมินจำนวน 1 ท่าน คือนายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอยะหา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศาสนูปถัมป์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

---------------------------------