ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนพร้อมติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน
5 ก.พ. 63 13:07 น. 98 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ที่ 1/2563 ลงพื้นตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 โรง ประกอบด้วย1. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
2. โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษาพร้อมกันนี้บุคลากรสำนักงานฯ ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา