สช.จ.สงขลา ติดตามการลงพื้นที่ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2563
13 ม.ค. 63 17:58 น. 70 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ภารกิจติดตาม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2563วันที่ 12 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 14.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาหาดใหญ่ เวลา 16.00 ผอ.สช.จ.สงขลา ติดตามคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปยัง โรงแรมเจบีหรรษา อำเภอหาดใหญ่ โดย สช.จ.สงขลา ได้จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประกอบด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการ กช. นายมนฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กมล รอดคล้าย ,ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ,นายชลำ อรรถธรรม )โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เปิดโอกาส ผอ.สช.จ.ทั้ง 5 จังหวัด ได้เสนอปัญหาการทำงานและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เวลา 18.00 น. ผอ.สช.จ.สงขลา ติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยัง โรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ เพื่อร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง บทบาทเอกชนกับพัฒนา สงขลา - หาดใหญ่ และมอบนโนบายการดำเนินงานของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหารครูอาจารย์ เครือข่ายในสังกัด สช.สงขลา นายกสมาคมทางการศึกษาของจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ สช.สงขลา เข้าร่วมรับฟัง โดยมี นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การตอนรับและร่วมเสวนาวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมติดตาม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดินทางไปยังโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรียนสังกัดเอกชนในระบบและมอบนโนบายการดำเนินงานของ ซึ่งมีคณะผู้บริหารครูอาจารย์ เครือข่ายในสังกัด สช.ปัตตานี ร่วมรับฟัง จากนั้นช่วงเวลา 10.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.สช อ.จะนะ, ผอ.สช อ.นาทวี และข้าราชการในสังกัด สช.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ดังกล่าว ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พบปะมอบนโยบาย และตอบปัญหาข้อซักถาม รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ และผู้แทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (แม่ทัพภาค 4) ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้