สช.จ.สงขลา จัดการประชุมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
26 ธ.ค. 62 15:02 น. 66 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งมี คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะทำงานการประชุมการศูนย์เครือข่ายฯ (นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา, นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ผู้แทน ผอ.สช.อ.จะนะ และนางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา) ผู้แทนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 14 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมกรรมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด แก่หน่วยงานและสถานศึกษา โดยให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง)เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน