นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลาได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครูอาจารย์ เรื่อง สื่อ-กิจกรรม สอนอย่างไร...ให้อ่านออกเขียนได้
26 ต.ค. 62 11:19 น. 134 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครูอาจารย์ เรื่อง สื่อ-กิจกรรม สอนอย่างไร...ให้อ่านออกเขียนได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดยมูลนิธิอุดมพร สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เป็นมูลนิธิที่มีแนวทางดำเนินงานเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครูอาจารย์ จัดโครงการดังกล่าวส่งเสริมคุณภาพการสอนของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรม:สอนอย่างไร...ให้อ่านออกเขียนได้ " จัดระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 169 คน จากจำนวนโรงเรียน 32 โรงเรียนจังหวัดสงขลา 21 โรงเรียน จังหวัดสตูล 10 โรงเรียนและจังหวัดปัตตานี 1 โรงเรียน