ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
13 ก.ย. 62 12:59 น. 181 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

12 กันยายน 2562คณะกรรมการออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยนางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาววาสินี มิหนา นักวิชาการศึกษา สังกัดสช.อ.สะบ้าย้อย และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ที่ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา