นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
เมื่อ 23 เม.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในการรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม อื่นๆ