เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#22
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุมา หัดขะเจ
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/สช.อ.เทพา
28 ก.ค. 64 20:14 น.
#21
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรชัย สังข์แก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
28 ก.ค. 64 15:00 น.
#20
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สช.จังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 64 13:51 น.
#19
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ปพิชญา พินิจสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 ก.ค. 64 11:04 น.
#18
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา
ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
28 ก.ค. 64 10:21 น.
#17
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฬาลักษณ์ เพชรมั่ง
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานจัดการงานบุคคล /สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 64 10:07 น.
#16
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 64 09:35 น.
#15
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 ก.ค. 64 09:01 น.
#14
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอับดุลร่อซ้าก จิงู
ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ชำนาญการอิสลามฯ /สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 64 08:49 น.
#13
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงพร แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
28 ก.ค. 64 08:38 น.