วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#33
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางอรวรรณ เอ็มเหย็บหมุด
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ / สช.อ.จะนะ
4 พ.ค. 64 22:35 น.
#32
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย เหมืองจา
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
4 พ.ค. 64 21:05 น.
#31
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายปรัชญา​รุ่งเรือง​
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​ สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​
4 พ.ค. 64 20:39 น.
#30
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานการเงินและบัญชี
4 พ.ค. 64 19:51 น.
#29
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
4 พ.ค. 64 19:38 น.
#28
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางณัฐพรรณ รินวงษ์
ตำแหน่ง/สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
4 พ.ค. 64 15:09 น.
#27
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางหับเศาะ หวังเบ็ญหมูด
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จ.สงขลา
4 พ.ค. 64 14:26 น.
#26
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
4 พ.ค. 64 12:35 น.
#25
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา
ตำแหน่ง/สังกัด สำนักงานสช.อ.จะนะ สช.จ.สงขลา
4 พ.ค. 64 12:33 น.
#24
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า วีรวัลย์ คทายุทธ
ตำแหน่ง/สังกัด พนักงานด้านกฎหมาย
4 พ.ค. 64 12:24 น.