เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงนามถวายพระพร
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณากรอกชื่อ-สกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง/สังกัด
#7
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี วิทยาภัค
ตำแหน่ง/สังกัด ข้าราชการบำนาญ สพป.ปท.2
28 ก.ค. 63 23:43 น.
#6
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายปรัชญา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง/สังกัด นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
23 ก.ค. 63 16:18 น.
#5
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์
ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
20 ก.ค. 63 12:15 น.
#4
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ โสพิกุล
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไป
15 ก.ค. 63 15:00 น.
#3
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์
ตำแหน่ง/สังกัด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
15 ก.ค. 63 14:59 น.
#2
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรชัย สังข์แก้ว
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา
15 ก.ค. 63 14:50 น.
#1
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอาคม สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ก.ค. 63 15:40 น.