การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีโดยใช้รูปแบบ CIPPI
17 ส.ค. 66 15:57 น. 139 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์