การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเอกชนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี
17 ส.ค. 66 15:37 น. 122 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์