ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
504 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์