ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
634 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์