ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
489 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์