ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘
502 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์