ระเบียบ กช. ว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
1,256 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์