ประกาศ กช. เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ
Watcharachai Sangkaew