คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ ๔๖๘๓/๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
159 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์