กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
1,259 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์