กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
3,276 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์