กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
2,552 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์