กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
1,581 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์