คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๘๖๖/๒๕๖๒ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
1,047 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์