คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๘๖๖/๒๕๖๒ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
54 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์