ตัวอย่าง แผนการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศล/โรงเรียนสามัญทั่วไป
3,276 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์