ตัวอย่าง แผนการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศล/โรงเรียนสามัญทั่วไป
4,383 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์