ตัวอย่าง แผนการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศล/โรงเรียนสามัญทั่วไป
1,690 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์